s.

rippling, undulation, waving motion;
— ճօճանակի, oscillation.

s.

Ծածանիլն, ըստ նմանութեան քստմնելոյ.

Ի խաղաղասիգ ալիսն վէտս վէտս քստմնել ծածանմամբ. (Վրդն. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծածանումն ծածանմունք
accusatif ծածանումն ծածանմունս
génitif ծածանման ծածանմանց
locatif ծածանման ծածանմունս
datif ծածանման ծածանմանց
ablatif ծածանմանէ ծածանմանց
instrumental ծածանմամբ ծածանմամբք