s.

the knowing secrets.

s.

Գիտութիւն գաղտնեաց սրտի.

Յայտ առնէ զփրկչին ծածկագիտութիւն. (Նանայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծածկագիտութիւն ծածկագիտութիւնք
accusatif ծածկագիտութիւն ծածկագիտութիւնս
génitif ծածկագիտութեան ծածկագիտութեանց
locatif ծածկագիտութեան ծածկագիտութիւնս
datif ծածկագիտութեան ծածկագիտութեանց
ablatif ծածկագիտութենէ ծածկագիտութեանց
instrumental ծածկագիտութեամբ ծածկագիտութեամբք