adj.

close, dissembling, incomprehensible.

adj.

Ոյր ծածուկ են միտք, կամ խորհուրդքն. թաքուն.

Այր ծածկամիտ եւ խորհախորհուրդ, որ հարցն իւր ոչ յայտնեաց, պոռնիկին յայտնեաց. (Եփր. դտ.։)