s.

hiding, secret.

s.

Ծածկութիւն. եւ Ծածկոյթ.

Չկայ ինչ ի վերայ յայտնեօք եւ ծածկանօք զաստուածականն խոտել. (Կորիւն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծածկանք
accusatif ծածկանս
génitif ծածկանաց
locatif ծածկանս
datif ծածկանաց
ablatif ծածկանաց
instrumental ծածկանաւք