fig. s.

coverlet;
shelter.

s.

որ եւ ասի Ծածկելիք. ծածկոց. ծածկոյթ. վրայ առնելու կամ դնելու բան. որպէս զգեստ. փռոց.

անճառ խոնարհութեամբ մարմնազգեցին ծածկարանաւ. (Անան. եկեղ։)

Մաքրեսցե՛ս ի հաղբից զծածկարան անկողնոյս. (Նար. ՟Ժ՟Բ։)

մերթ՝ Տեղի թաքստի. ապաւէն. հովանի. պարտըկօղ.

Յոյս ապաւինելոց, ծածկարանդ փախուցելոց. (Նար. ՟Լ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծածկարան ծածկարանք
accusatif ծածկարան ծածկարանս
génitif ծածկարանի ծածկարանաց
locatif ծածկարանի ծածկարանս
datif ծածկարանի ծածկարանաց
ablatif ծածկարանէ ծածկարանաց
instrumental ծածկարանաւ ծածկարանաւք