s.

that which conceals or hides;
cover, lid.

adj. s.

καλύπτηρ operimentum. Որ ծածկէ. ծածկոց. նուարտան. եւ Խուփ.

Արար փեղկս մազեղէնս՝ ծածկիչս խորանին. (Ել. ՟Լ՟Զ. 14։)

Զտաշտսն, եւ զծածկիչսն, եւ զամենայն սպաս սեղանոյն. (Թուոց. ՟Դ. 14։)