adj.

bored;
perforated;
— բանալ, to make or bore a hole;
խնուլ զ—, to stop up a gap;
ի — կարաս կրել ինչ, to draw water with bottomless buckets, to labour in vain.

s.

hole;
opening, aperture;

s.

τρύπημα, τρυμαλιά, τρώγλη, ὁπή foramen, caverna. Ծերպ փոքրիկ. ճաղքուած. անցք. մուտ. ելք. պատուհան. խորշ. անձաւ.

Ծակ, ասղան, կամ վիմի, կամ իժից։ Ծակ մի յորմն։ ծակեաց ծակ ի բերան տապանակի։ Որք տեսանեն ընդ ծակս (աչք).եւ այլն։

Հայէր ընդ ծակ մի ի ներքս. (Եղիշ. ՟Ը։)

ընդ նեղ ծակ պատուհանից. (Վեցօր. ՟Թ։)

Ոչ ծերպք ծակաց. (Նար. խ.։)

Յորջս ծակուց. (Լմբ. սղ.։)

Մեղունքն զձեւ ծակու տեսեալ զբերանն (առիւծու), ի ներքս խորիսխ գործեցին. (Փիլ. սամփս.։)

Զեղիա ի ծակու անդ լերինն. (Կոչ. ՟Ժ՟Բ։)

Որպէս օձ ելանէ ի ծակէն. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)

Պրկեալ էին ոտք նորա ի կոճեղս չորիւք ծակօք. (Եւս. պտմ. ՟Զ. 38։)

իսկ (Դատ. ՟Ժ՟Ե. 19.)

Ծակ ծնօտի. յն. լճակ։

adj.

ԾԱԿ. ա. τετριμμένος perforatus. Ունօղ զծակ. ծակոտ. ծակեալ. ծակ. տէլիք.

Կարաս ծակ. (Առակ. ՟Ի՟Գ. 27։ Ոսկ. մ. ՟Ա. 5։ Սարգ. յկ. ՟Է. Ճ. ՟Գ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ածական, աց

Ածականաբար

Անեղծական

Անիծակուռ

Անիծակուր

Անլծակից

Անլուծական, ի, աց

Անկեղծական

Անստեղծական

Առիւծակապիկ

Առիւծակորիւն

Աստուածակազմ

Աստուածակամ

Աստուածական

Աստուածականն

Աստուածակարգ

Աստուածակեաց

Աստուածակերպ

Աստուածակերտ

Աստուածակիր

Voir tout