s.

pastry-cook.

s.

Ծալարար, կամ ծալածոյ խմորս գործոյ խմորս գործօղ.

Ի սեղանայ օրինացն, ի պղակունարագործացն, եւ ծաղարարաց. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 17։) (չիք ի յն։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծաղարարութիւն, ութեան

Voir tout