adj.

dilating everywhere.

adj.

Ծայր ի ծայր ծաւալեալ. ամենասփիւռ.

Ծայրածաւալ եւ ջահաբորբոք լուսովն. (Անան. եկեղ։)

Գերալիր լրութեամբ՝ ծայրածաւալ ծագողութեամբ. (Ասող. ՟Գ. 1։)