s.

asthma, shortness of breath.

s.

Դժուարութիւն տուրեւառութեան շնչոյ.

Յայտնի լինի այսպիսիս ի ձեռն ախտիցն ըռնգանցն ծանրաշնչութեան. (Նիւս. բն.) յն. մի բառ. κόρυζα gravedo.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծանրաշնչութիւն ծանրաշնչութիւնք
accusatif ծանրաշնչութիւն ծանրաշնչութիւնս
génitif ծանրաշնչութեան ծանրաշնչութեանց
locatif ծանրաշնչութեան ծանրաշնչութիւնս
datif ծանրաշնչութեան ծանրաշնչութեանց
ablatif ծանրաշնչութենէ ծանրաշնչութեանց
instrumental ծանրաշնչութեամբ ծանրաշնչութեամբք