adj.

asthmatic.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծանրաշունչ ծանրաշունչք
accusatif ծանրաշունչ ծանրաշունչս
génitif ծանրաշնչոյ ծանրաշնչոց
locatif ծանրաշունչ ծանրաշունչս
datif ծանրաշնչոյ ծանրաշնչոց
ablatif ծանրաշնչոյ ծանրաշնչոց
instrumental ծանրաշնչով ծանրաշնչովք