adj.

hard-hearted, flinty-hearted, obdurate, callous, unfeeling, insensible.

adj.

βαρυκάρδιος gravatum cor habens. Ըստ յն. ոճոյ, իբր Խստասիրտ. յամառ.

Մինչեւ յե՞րբ էք ծանրասիրտք. (Առ որս. ՟Ժ՟Դ։ Խոր. ՟Բ. 89։)

Դժուարաւ լսէ ծանրասիրտն. (Լծ. ածաբ.։)

Մատնեցաք ի ձեռս ծանրասրտի երկրորդն փարաւոնի. (Յհ. կթ.։)

Նման փարիսեցւոյն այն ծանրասրտի. (Մաշկ.։)

Մերթ՝ որպէս ծանրամիտ, կամ յոյլ.

Զի մի՛ ծանրասիրտ լիցուք՝ ըմբռնեալք շուայտութեամբ. (Իգն.։)