adj.

sleepy, drowsy, somnolent;
ի — քուն տալ զանձն, to sleep profoundly.

adj.

Ծանր ի զարթնուլ. ոյր կամ ուր քունն է ծանր. յարթնութեան անգամ ծանրացեալ ի քոյ. քնէած.

Մի՛ լեցուք բաւին ծանրարթունք. (Ճ. ՟Գ.։)

(Արբեցողք) այգուցն յարուցեալք ծանրարթունք իբրեւ զխելագարս դանդաչիցեն. (Մանդ. ՟Ժ՟Զ։)

Ամենեքին նման մեռելոց կան ծանրութիւնք. յն. ննջեալ. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ժ՟Դ։)

Ի ծանրարթուն քուն տացեն զանձինս. (Ոսկ. ես.։)