vn.

to grow heavy or dull.

չ.

ԾԱՆՐԵՄ կամ ԾԱՆՐԻՄ, եցայ. ձ. cf. ԾԱՆՐԱՆԱԼ. βαρύνομαι, βαρέω.

Ծանրեաց ձեռն քո ի վերայ իմ. (Սղ. ՟Լ՟Ա. 4։)

Ծանրէին ձեռքն մովսէսի. յն. ծանր էին. (Ել. ՟Ժ՟Է. 12։)

Մի՛ դու գործովք ծանրեալ զնաւս ընկղմեսցես. իբր ծանրացուցեալ. (Փիլ. յովն.։)

իբր աւելի քան զչափն ծանրէ, ընկղմի (նաւն). (Սեբեր. ՟Ժ։)

Մի՛ ումեք ծանրել. (Վրք. հց. ձ։)