cf. Ծանօթ.

adj.

Նոյն ընդ Ծանօթ՝ ըստ ամենայն առման. γνώριμος եւ այլն. իբր. Ընտանի. ծանուցանել. յայտնի. գիտելի. եւ Գիտակ. գիտակական.

Ծանօթական եւ հաճոյ լինէր աստուծոյ եւ մարդկան. (Կորիւն.։)

Զկնի եկեալն յառաջագունացն ծանօթական լինելոյ. (Ագաթ.։)

Յայտնի իսկ գիտէին, եւ առ ծանօթականն յանդգնէին. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 16։)

Յայտնի եւ ծանօթական. (Դիոն. թղթ.։)

Ծանօթական եւ միայն բարին. (Մաշկ.։)

Երկու այսոքիկ ծանօթականք նմա էին, մարմնով չարչարիլն, եւ աստուածութեամբ անչարչարելի գոլ. (Դամասկ.։) յն. առընթեր էին, կամ առ ձեռն պատրաստ։

Ծանօթական անուամբն զանծանօթն յայտ առնիցէ. (Ոսկ. ես.։)

Ծանօթական լինել ճշմարտութեան քրիստոսի աստուծոյ մերոյ. (Համամ առակ.։)

Կաղ ի կաղ ընդ քիմսն կիսաբերան ծանօթական խղճիւն ասէր. (Սեբեր. ՟Ժ՟Ե։)

Սակս բանասիրաց ծանօթական հմտութիւն. (Երզն. քեր.։)