va.

to take or acquire knowledge of, to inform oneself, to know;
to be acquainted, to become or get acquainted with, to make the acquaintance of.

չ.

γνωρίζω agnosco, novi. Ծանօթ լինել, իբր ճանաչել. տեղեկանալ. գիտակ լինել.

Կամի՞ս ծանօթանալ պտղոյն, չորիւք առ հմտութիւն իրին վերաձգեալ ածցիս. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Գովելեացն մասանց վերբերական բանիւս ծանօթասցուք։ պարատեսօղ խոհականութեամբ ծանօթանայր իւրեանն երանգի. (Պիտ.։)

Եւ γνωρίζομαι, διαγνωρίζομαι agnoscor, notesco, innotesco. Ծանօթ լինել, իբր ճանաչիլ. յայտնի լինել, ի ծանօթութիւն գալ. եւ Ընտանենալ.

Յերեւմանէ ծանօթանայ, եթէ մարդ է. (Սարգ. պ. ՟Ա. ՟Ժ՟Ա։)

Ի լերինն արժանաւորացն տեառն ծանօթացաւ։ Ծանօթանայ ախորժալի (այսինքն ճանաչի). ծանօթանայր բանակ (գոլ). (Պիտ.։ ստէպ։)

Եւ մեզ եւ ո՛չ թղթով բաւականացար ծանօթանալ. (Խոր. ՟Գ. 57։)

Շունք թէպէտեւ համասեռիցն հանդիպին, ո՛չ նոցա դիւրաւ ծանօթանան. (Մագ. ՟Ծ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ծանօթանամ
դու ծանօթանաս
նա ծանօթանայ
մեք ծանօթանամք
դուք ծանօթանայք
նոքա ծանօթանան
Imparfait
ես ծանօթանայի
դու ծանօթանայիր
նա ծանօթանայր
մեք ծանօթանայաք
դուք ծանօթանայիք
նոքա ծանօթանային
Aoriste
ես ծանօթացայ
դու ծանօթացար
նա ծանօթացաւ
մեք ծանօթացաք
դուք ծանօթացայք
նոքա ծանօթացան
Subjonctif
Présent
ես ծանօթանայցեմ
դու ծանօթանայցես
նա ծանօթանայցէ
մեք ծանօթանայցեմք
դուք ծանօթանայցէք
նոքա ծանօթանայցեն
Aoriste
ես ծանօթացայց
դու ծանօթասցիս
նա ծանօթասցի
մեք ծանօթասցուք
դուք ծանօթասջիք
նոքա ծանօթասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծանօթանար
դուք մի՛ ծանօթանայք
Impératif
դու ծանօթացի՛ր
դուք ծանօթացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծանօթասջի՛ր
դուք ծանօթասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անծանօթանամ, ացայ

Voir tout