adj.

Ծնունդ ծառայի կամ աղախնոյ. ի կարգէ ծառայազանց. ստրկածին.

Զտէրն նզնտ, եւ զստրուկն ծառայածին. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Ծառայածին սեւագունդք (ծնունդք հագարու արաբացիք)։ Զծառայածինսն առ ինքն ածեալ. (Անան. եկեղ.։ Վահր. երրդ.։)