s.

hole, cavity;
excavation, cavern.

s.

ὁπή, σχίσμα foramen, scissura. Ծակ բացեալ. պատառուած կամ ճեղքուած մթին վայրաց.

Եդից զքեզ ի ծերպ վիմին. (Ել. ՟Լ՟Գ. 22։)

Յայրս եւ ի ծերպս վիմին. (Ես. ՟Բ. 12։)

Յայտ. (՟Զ. 15։)

Ընդ սակաւ ինչ փեռեկումն ծերպից՝ նշոյլք երեւեցին. (Եզնիկ.։)

Ի տան բնակեալ՝ ընդ ծերպ ինչ ձգէ զլոյս արեգական. (Լմբ. պտրգ.։)

Չթողուցու բնաւ ծերպս ինչ ի մուտս լուսոյ. (Վրդն. ծն.։)

ոչ ծերպք ծակաց. (Նար. խ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծերպեմ, եցի

Նեղածերպ

Որմածերպք

Քարածերպ

Voir tout