s.

plaster, stucco;
cement, mortar;

chem.

lute.

s.

ἁλοιφή, ἁλειφή litura, oblimimentum χρίσμα unctio, unguentatio. (լծ. թ. սըվա ). Արմատ Ծեփելոյ. իբր Ծեփումն, եւ նիւթ ծեփելի կամ ծեփեալ. (որպէս բուռ, նաւթ, կաւ, մոմ, եւ այլն) որ եւ ըստ յն. ասի օծումն.

Նորոգեսցէ զմարմին նորա իբրեւ զծեփ որմոյ. (Յոբ. ՟Լ՟Գ. 25։)

Ու՞ր է ծեփն ձեր, զոր ծեփեցէք. (Եզեկ. ՟Ժ՟Գ. 12։)

ծեփովն կարծէին ուտել զհաստատութիւն որմոյն. (Նչ. եզեկ.։)

Բրուտ զսիրտ իւր տացէ առ ի վճարել զծեփ. (Սիր. ՟Լ՟Ը. 34։)

Մոմակերտ ծեփօք. (Վեցօր. ՟Ը։)

Արարին կաւ վասն ծեփելոյ զխրճիթն. եւ ապա սկսան լալ, եւ թողին ի բաց զծեփ խրճթին. (Վրք. հց. ձ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բռածեփ

Ծեփած, ոց

Ծեփելիք, լեաց

Ծեփեմ, եցի

Ծեփիչ

Ծեփուկ

Ծեփումն, ման

Կաւածեփ

Կճածեփ

Քրածեփ

Voir tout