vn.

to talk jestingly, to play on words.

չ.

Ծեքել կամ թեքել զբանն. թիւրել զխօսս իբր ընդ կատակս. խօսքը ծռմռկել, մսախարկութիւն ընել.

Եւ ահա ոչ ծեքաբանեմ քեզ. (Մագ. ՟Ժ՟Ա։)