s.

ԾԵՔԵՆԱՅ որ եւ ԾԵՆՔԵՆԱՅ. Ծեքեալ ձայն կամ հեգենայ. Ծամածուռ հեգումն. ծռմկիլը, ձանը ծռմռկելը.

Ի յունական լեզուածայր փստածաղիկ ծենքենայիցն. (Ճ. ՟Ը.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ծեքենայք

Voir tout