adj.

ԾԻՐԱՆԱԿԻԶՆ կամ ԾԻՐԱՆԷԿԻԶՆ. Վառեալ կամ պայծառ փայլեալ գեղմամբ ի գոյն ծիրանեաց.

Ցանկայր տեսանել զծիրանակիզն (կամ զծիրանէկիզն) ոչխարն, որոյ արիւնն զաշխարհս գնեաց. (Ոսկ. ի զաքէոս.։)