va.

to tinge or dye with purple.

ն.

Ներկանել ի գոյն ծիրանւոյ. ծիրանազարդել.

Արիւնն զխաչն ծիրանացուցեալ. (Ոսկ. մտթ.։)

Մարտիրոսք զեկեղեցին քրիստոսի ծիրանացուցին արեամբ իւրեանց. (Ժմ. յն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ծիրանացուցանեմ
դու ծիրանացուցանես
նա ծիրանացուցանէ
մեք ծիրանացուցանեմք
դուք ծիրանացուցանէք
նոքա ծիրանացուցանեն
Imparfait
ես ծիրանացուցանեի
դու ծիրանացուցանեիր
նա ծիրանացուցանէր
մեք ծիրանացուցանեաք
դուք ծիրանացուցանեիք
նոքա ծիրանացուցանեին
Aoriste
ես ծիրանացուցի
դու ծիրանացուցեր
նա ծիրանացոյց
մեք ծիրանացուցաք
դուք ծիրանացուցէք
նոքա ծիրանացուցին
Subjonctif
Présent
ես ծիրանացուցանիցեմ
դու ծիրանացուցանիցես
նա ծիրանացուցանիցէ
մեք ծիրանացուցանիցեմք
դուք ծիրանացուցանիցէք
նոքա ծիրանացուցանիցեն
Aoriste
ես ծիրանացուցից
դու ծիրանացուսցես
նա ծիրանացուսցէ
մեք ծիրանացուսցուք
դուք ծիրանացուսցջիք
նոքա ծիրանացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծիրանացուցաներ
դուք մի՛ ծիրանացուցանէք
Impératif
դու ծիրանացո՛
դուք ծիրանացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ծիրանացուցանիջիր
դուք ծիրանացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծիրանացուսջի՛ր
դուք ծիրանացուսջի՛ք