s.

piece, patch;
flake;

adv.

in rags, in tatters.

s.

cf. ԾԻՐՏ.

ծիւք եւ քակորք ի կրակ մի՛ եկեսցեն, կամ մի այրեսցին. (Եղիշ. ՟Բ։)

Կամ գուցէ նոյն ընդ Ծուէն, իբր արմատ նորա. քուրջ. ... եւ րստ ա՛յլ ձ. ծիւղք, իբր խռիւ. լէօր լէօք. եւ ամենայն նիւթ անպիտան՝ իբր յանարգութիւն կրակի։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արծիւ

Ծիւրական

Ծիւրեմ, եցի

Ծիւրեցուցանեմ, ուցի

Ծիւրիմ, եցայ

Ծիւրութիւն, ութեան

Voir tout