adj.

loving one's progeny;
fond, paternal, maternal.

adj.

Զաւակասէր. եւ Սեպհական ծնողական սիրոյ.

Ոչինչ ընդհատ ի ծնողացն ծնելասէր յանձանձանաց յայսմ գտանել խնամածութեան. (Պիտ.։)