s.

eating or devouring its young.

s.

Ուտելն զիւր ծնունդս՝ զպտուղս որովայնի իւրոյ

Անդր եւս քան զխոզիցն գտանին զանզնգայ ծննդակերութիւն. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծննդակերութիւն ծննդակերութիւնք
accusatif ծննդակերութիւն ծննդակերութիւնս
génitif ծննդակերութեան ծննդակերութեանց
locatif ծննդակերութեան ծննդակերութիւնս
datif ծննդակերութեան ծննդակերութեանց
ablatif ծննդակերութենէ ծննդակերութեանց
instrumental ծննդակերութեամբ ծննդակերութեամբք