bot. s.

lemon thyme.

s.

ԾՈԹՈՐ որ եւ ԾՈԹՈՐԻՆ, կամ ԾՈԹՐԻՆ, կամ ԾՈԹՈՐՈՒՆ. սեռ. ծոթրնոյ. ծոթորնոյ. ἑπίθυμον, θύμον, ἔρπυλον thymus, serpyllum եւ այլն. Ազգ զոպայի, բոյս մանրատերեւ՝ գեղեցկափունջ՝ անուշահոտ, ջերմ կծուահամ, եւ այն կրկին եւ երեքկին տեսակաւ. տե՛ս եւ ԶՈՒՐԱԿ, եկ ԹԻՒՄԱՅ.

Զոպայն, կանաչ ծոթորն. (Վանակ. հց.։)

Ծոթորելով արածին մեղուք. (Բժշկարան.։)

Կորդոյն կոչեցեալ արդ, կամ ծոթրին. (Վրդն. ել.։)

Իսկ ի բառս Գաղիանոսի գրի.

Եպիթիմոն. ծաղիկ վայրի ծոթորնոյ (կամ ծոթրնոյ, կամ ծոթորնոյ)։

Եւ ի (Հին բռ.)

Խորտակ ծոթորուն. փրասիոն։ Տան ծեթւոն. սաթար փերուս.

Եւ (Ստեփ. լեհ.) զծոթորն համարի որպէս լտ. thymus եւ զծոթրինն՝ որպէս cunila, thymbra։