adj.

stretching like a sea.

adj.

Ծաւալեալ իբրեւ զծով. ծովացեալ. յորդեալ յոյժ յոյժ.

Ծովածաւալ հեղեղք. կամ հուր, գիտութիւն, քաղաք, աչք. (Ճ. ՟Ա.։ Մանդ. ՟Ա. կամ Եփր. խոստով.։ Շիր.։ Նար. խչ.։ Բենիկ.։ Կեչառ. աղեքս.։)