adj.

facing the sea, that looks towards the sea, maritime, marine;
— քաղաք, maritime town.

adj.

Որ ունի զհայեցուած ի ծով անդր. ուստի ծովն տեսանի.

Ծովահայեացն եփեսոս. (խոր. ՟Գ. 61։ Կիւրղ. ի կոյսն.։)

Առին զծովահայեաց քաղաքն տռապօլիս. (Ուռհ.։)

Գագաթն ամրոցին է ծովահայեաց. (Արծր. ՟Ե. 6։)

Երկիր ծովահայեաց. (Ճ. ՟Ա.։)