ԾՈՎԱՍՈՅԶ ԱՌՆԵԼ, լինել. Սուզանել, իլ. ընկղմել ի ծով.

Ծովասոյզ արարեալ հեղձուցանէր զգերեալսն։ Զփարաւոն՝ այսինքն զստանայ ծովասոյզ արար. (ՃՃ.։)

Ծովասոյզ լինի ի զօրութենէ խաչին քրիստոսի. (Վրդն. պտմ.։)

Ծովասոյզք կորնչին. (Փարպ.։)