va.

to cause to turn into a sea;
to inundate, to immerse.

ն.

Որպէս ծով կացուցեալ. յորդել. զեղուլ. ծաւալել. լնուլ. ժողովել ի մի վայր։

Յեգիպտոսի գետոյն յորձանօք զեղման ծովացուցանելոյ ի ժամանակի զդաշտսն. (Փիլ. իմաստն.։)

Ծովացուցանել զվարդապետութեանն զխորութիւն. (Ագաթ.։)

Աստ ծովացուցանէ զաչս իւր արտասուօքխ. (Ոսկիփոր.։)

Ոչ կարէր զամենայն զբանս եւ զգործս ի միասն ծովացուցանել. (Խոր. պտմ. հռիփս.։)

սիրտն զյորդութիւն զանազան չարեացն, զոր ծովացոյց յինքն ի ներքս. (Խոսր.։)

Զամենավայելուչ կենցաղօգտութիւն յաշխարհ ծովացուցանէին. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ծովացուցանեմ
դու ծովացուցանես
նա ծովացուցանէ
մեք ծովացուցանեմք
դուք ծովացուցանէք
նոքա ծովացուցանեն
Imparfait
ես ծովացուցանեի
դու ծովացուցանեիր
նա ծովացուցանէր
մեք ծովացուցանեաք
դուք ծովացուցանեիք
նոքա ծովացուցանեին
Aoriste
ես ծովացուցի
դու ծովացուցեր
նա ծովացոյց
մեք ծովացուցաք
դուք ծովացուցէք
նոքա ծովացուցին
Subjonctif
Présent
ես ծովացուցանիցեմ
դու ծովացուցանիցես
նա ծովացուցանիցէ
մեք ծովացուցանիցեմք
դուք ծովացուցանիցէք
նոքա ծովացուցանիցեն
Aoriste
ես ծովացուցից
դու ծովացուսցես
նա ծովացուսցէ
մեք ծովացուսցուք
դուք ծովացուսցջիք
նոքա ծովացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ծովացուցաներ
դուք մի՛ ծովացուցանէք
Impératif
դու ծովացո՛
դուք ծովացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ծովացուցանիջիր
դուք ծովացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ծովացուսջի՛ր
դուք ծովացուսջի՛ք