bot. s.

barberry bush;
lent-isk, mastic-tree.

s.

Տունկ ծոծոյ. փշուտ թուփն ծոր պտղոյ։ Բժշկարան.։ Ուստի ԾՈՐԵՆՈՅ ՕՇԱՐԱԿ. Գաղիան. յն. ղլիկօ՛էն γλυκόεν subdulce. անուշակ, թթուաշ՝ ախորժ համով։

ԾՈՐԵՆԻ ասի եւ ԿՈՒԵՆԻՆ, յորմէ ծորի մազտաքէ. σχῖνως lentiscus, mastix. (Գաղիան.)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծորենի ծորենիք
accusatif ծորենի ծորենիս
génitif ծորենի ծորենեաց
locatif ծորենւոյ ծորենիս
datif ծորենւոյ ծորենեաց
ablatif ծորենւոյ ծորենեաց
instrumental ծորենեաւ ծորենեաւք