s.

trickling, dropping;
flowing, running;
leaking;
— ըստ ամսեանցն, the menses, menstruation.

med.

— ի մարմնոյ, gonorrhoea, running of the reins.

s.

ῤύσις, ῤοή (լծ. առու. լտ. rivus ). fluxus ἁπορροή defluxus. որ եւ ԾՈՐԱՆ. Ծորիլն. թորումն. Հոսումն. կաթուած. բղխումն. վայթումն. լուծումն. վատնումն. սահականութիւն. անցաւորութիւն.

Առն ուրուք ... ծորումն ի մարմնոյ իւրոյ։ Ծորումն (կանանց) ըստ ամսեանցն։ Որ ի հոսման եւ ի ծորման են. (Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. ել. ՟Բ. 119։)

Օգուտն է ծորումն եւ կաթուած գեղեցկին. այսինքն ծուծ լաւութեան իրին. (Փիլ. լին. ՟Ա. 9։)

Ծորմամբ հոգւոյդ՝ ծերն իբր ի ձեթ պարարտանայ. (Տաղ.։)

Ի մաղձ ... եւ ի խոնարհ ծորմունս. (Սանահն.։)

Անկեալ ի վերայ ծորումն ձիթոյ։ Անապակ ծորմանն բարութեանն. (Նար. ՟Է. ՟Լ՟Ե։)

Ծորման իջից ի կողահոս կաթուածոցն. (Անան. եկեղ։)

Ի ծորմանէ նշողից ծայրագոյն լուսոյ քո. (Բենիկ.։)

Էակքն ի հոսման եւ ի ծորման են՝ յաղագս միշտ կրելոյ զապականութիւն. (Շ. բարձր. ըստ Սահմ. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծորումն ծորմունք
accusatif ծորումն ծորմունս
génitif ծորման ծորմանց
locatif ծորման ծորմունս
datif ծորման ծորմանց
ablatif ծորմանէ ծորմանց
instrumental ծորմամբ ծորմամբք