adj.

Ի ծոցոյ հօր ծագեալ. ծոցածին. միածին.

Ծոցածագենի ծագումն ծիր մշտած աւալ անփոխ. (Նար. տաղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ծոցածագենի ծոցածագենիք
accusatif ծոցածագենի ծոցածագենիս
génitif ծոցածագենի ծոցածագենեաց
locatif ծոցածագենւոյ ծոցածագենիս
datif ծոցածագենւոյ ծոցածագենեաց
ablatif ծոցածագենւոյ ծոցածագենեաց
instrumental ծոցածագենեաւ ծոցածագենեաւք