s.

the fifteenth letter of the alphabet &, the tenth of the consonants;
sixty, sixtieth.

Տառ բաղաձայն, անձայն, լերկ, անուանեալ Կեն. միջակ ընդ գ եւ ք.

որպէս եւ ասի ի Քեր. թրակ. ըստ հյ.

Գիմն ի մէջ կենի, քէի, եւ խէի. զի քան կենն թաւ է, եւ քան զքէն եւ զխէն զերկ. ուր ըստ յն. գրի, γ միջին է ընդ κ , եւ χ ։

Սմին իրի, Կ. Երբեմն է լծորդ ընդ գ. զոր օրինակ ծունկք, ծունգք, գայթակղիլ, գայթագղիլ. անկ, անգ. ընկենուլ, ընգենուլ։ Եւ երբեմն ընդ ք. որպէս՝ ծասկել, ծասքել. պասկիլ, պասքիլ. կանովն, քանովն. եւ այլն.

Կ. Տառադարձութեամբ դնի ի մեզ փոխանակ տառից յն. κ եւ լտ. c զոր օրինակ Կղեմես, կղեմայ կամ կղեմենտոսի, իբր Κλήμης, Κλημέντος Clemens, Clementis. Մակեդոնիա, իբր Μακεδονία Macedonia. Սիկիլիա կամ սիկեղիա, իբր Σικήλια Sicilia. կենտրոն. իբր κέντρον centrum.

Կ. ՟կ. իբր թիւ համարոյ է Վաթսուն կամ վաթսներորդ։

Ի խորհուրդ անուան տառիս ասի.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբբայական

Աբեղայական

*Աբեղուկ

Աբիսակ, կայ

Ագաթոկղէս, ղի

Ագարակ, աց

Ագարակաբաշխ

Ագարակային, յնոյ, ոց

Ագարականամ

Ագարակիկ

Ագետակ

Ագուցիկ

Ադամանդական

Ադոնիբեղեկ, կայ

Ազատակ

Ազատական

Ազատականութիւն, ութեան

Ազատակին, կնոջ

Ազատակից

Ազատակոյտ

Voir tout