s.

Բառ պ. գաթ, քեթ, քըթ. այսինքն Կողմն. (ուստի Կատապան, կողմնապետ)

Ընդ այլ կաթել ասպատակ աշխարհն հայոց առնէին. (Բուզ. ՟Դ. 24։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Փակաթել

Voir tout