s.

that thrashes or treads out corn, thrasher.

adj.

ἁλοῶν triturans. Կասօղ ի կալն. (եզն) ձդօղ զկամնասայլն. խըրմէնճի.

Մի կապեսցես զցռուկ եզին կալոտւոյ. (Օր. ՟Ի՟Ե. 4։ ՟Ա. Կոր. ՟Թ. 9։ ՟Ա. Տիմ. ՟Է. 28։)

Տպաւորէ զնոցայսն եզանց կալոտեաց. (Մեկն. ղեւտ.։)