vn.

to grow soft, to become tender;

fig.

to soften, to relent, to be appeased, to become more tractable;
to become effeminate.

չ.

ἀπαλόνωμαι, μαλακίζομαι, συλλύομαι tener fio, emollior, concilior. Կակուղ եւ փափուկ լինել. ի կակղութիւն փոխիլ. մեղմանալ, զիջանիլ. եւ Մեղկանալ. կակղնալ.

Ոստքն կակղասցին կամ կակղանայցեն. (Մտթ. ՟Ի՟Դ. 32։ Մրկ. ՟Ժ՟Գ. 28։)

Կակղացաւ սիրտ քո. (՟Դ. Թագ. ՟Ի՟Բ. 19։)

Կակղացաւ շմաւոն, եւ ցածոյց զպատերազմն. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 47։)

Կակղանայ քարացեալ սիրտ մարմնեղէն. (Մեկն. ղկ.։)

Կակղասցին ի խստութենէ անտի իւրեանց։ Չէր ինչ մարթ փշոյ կակղանալ. (Մծբ. ՟Ժ՟Է. եւ ՟Է։)

Երկչոտն զարհուրեսցի, եւ արին կակղասցի. (Յճխ. ՟Ժ՟Զ։)

Եկին հասին պատիժք պատուհասից ի վերայ եւայի, եւ ադամ ոչ կակղացաւ։ Կակղանայցէ եւ հռոբովամ խօսել ընդ նոսա բանս բարւոքս. (Եփր. ել. եւ Եփր. թագ.։)

Կարծրութենէ չարին կակղացեալ. (Նար. առաք.։)

Մարմնոյ հեշտ իրօք ամուսնութեամբ կակղացեալ էին. (Նիւս. կուս.։)

Շօշափելեօք կակղանալ. (Ածաբ. կիպր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կակղանամ
դու կակղանաս
նա կակղանայ
մեք կակղանամք
դուք կակղանայք
նոքա կակղանան
Imparfait
ես կակղանայի
դու կակղանայիր
նա կակղանայր
մեք կակղանայաք
դուք կակղանայիք
նոքա կակղանային
Aoriste
ես կակղացայ
դու կակղացար
նա կակղացաւ
մեք կակղացաք
դուք կակղացայք
նոքա կակղացան
Subjonctif
Présent
ես կակղանայցեմ
դու կակղանայցես
նա կակղանայցէ
մեք կակղանայցեմք
դուք կակղանայցէք
նոքա կակղանայցեն
Aoriste
ես կակղացայց
դու կակղասցիս
նա կակղասցի
մեք կակղասցուք
դուք կակղասջիք
նոքա կակղասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կակղանար
դուք մի՛ կակղանայք
Impératif
դու կակղացի՛ր
դուք կակղացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կակղասջի՛ր
դուք կակղասջի՛ք