vn.

to gush, to spout out.

չ.

ԿԱՅԹԱՆԵԼ. Կայթել կսմ կայթս հանել. ոստնուլ, ցայտել շառաչմամբ. ցաթկել.

Աղբիւրք որպէս յերակաց ի վեր կայթանել կայլակէն (լաւ եւս՝ կայթանեալ կայլակեն). (Եպիփ. սղ.։)