vn.

to rise to imperial dignity, to become or to be crowned emperor.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կայսերանամ
դու կայսերանաս
նա կայսերանայ
մեք կայսերանամք
դուք կայսերանայք
նոքա կայսերանան
Imparfait
ես կայսերանայի
դու կայսերանայիր
նա կայսերանայր
մեք կայսերանայաք
դուք կայսերանայիք
նոքա կայսերանային
Aoriste
ես կայսերացայ
դու կայսերացար
նա կայսերացաւ
մեք կայսերացաք
դուք կայսերացայք
նոքա կայսերացան
Subjonctif
Présent
ես կայսերանայցեմ
դու կայսերանայցես
նա կայսերանայցէ
մեք կայսերանայցեմք
դուք կայսերանայցէք
նոքա կայսերանայցեն
Aoriste
ես կայսերացայց
դու կայսերասցիս
նա կայսերասցի
մեք կայսերասցուք
դուք կայսերասջիք
նոքա կայսերասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կայսերանար
դուք մի՛ կայսերանայք
Impératif
դու կայսերացի՛ր
դուք կայսերացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կայսերասջի՛ր
դուք կայսերասջի՛ք