vn.

to rejoice, to exult, to leap, to frisk or skip for joy, to romp, to sport, to frolic, to play, to be all alive.

չ.

ԿԱՅՏՌԱՄ ԿԱՅՏՌԵՄ ԿԱՅՏՌԻՄ. σκιρτάω, ἑξάλλομαι salio, exilio, exulto. Որպէս թէ Կայթել եռալով. կայտիռս առնուլ. ոստոստել ուրախութեամբ. եւ Եռալ զեռալ կայտառաց. վազել. խաղալ. ցնծալ. խայտալ. ցաթկըտել. եւ վխտալ.

Եռային (օձք) զմարմնով քիմովք եւ կայտռային զանդամօք իմովք. (Ագաթ.։)

Ի զանազան կենդանեաց ի ջուր եւ ի ցամաք կայտռալոյ. (Լմբ. սղ.։)

Ընթացք աներեւոյթք անասնոց կայտռելոց. (Իմ. ՟Ժ՟Է. 18։)

Լերինք եւ բլուրք կայտռեսցեն ընդունել ուրախութեամբ. (Ես. ՟Ծ՟Ե. 12։)

Կայր եւ մնայր բարիոք որսոյն, եւ տեսեալ՝ կայտռէր. (Ոսկ. հռ.։)

Ի վեր կայտռել եւ զուարճանալ. (ՃՃ.։)

Կայտռէին յերեսս երկրին (որպէս զձկունս թօթափեալս ի ցանցոյն). (Խոր. ՟Բ. 82։)

Ցնծային հրճուէին կայտռելով. (Արծր. ՟Գ. 7։)

Զօրէն որդանց միշտ ի տղմի կայտռէ. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է։)

Իբրեւ զճճիս եւ զազրատեսիլ զեռունս կայտռեալ խլրտէին. (Ճ. ՟Բ.։)

Բարեաց ազդումն ի քէն լիցին, եւ ցնծացեալըք կայտռեսցին. (Յիսուս որդի.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կայտռամ
դու կայտռաս
նա կայտռայ
մեք կայտռամք
դուք կայտռայք
նոքա կայտռան
Imparfait
ես կայտռայի
դու կայտռայիր
նա կայտռայր
մեք կայտռայաք
դուք կայտռայիք
նոքա կայտռային
Aoriste
ես կայտռացի
դու կայտռացեր
նա կայտռաց
մեք կայտռացաք
դուք կայտռացէք
նոքա կայտռացին
Subjonctif
Présent
ես կայտռայցեմ
դու կայտռայցես
նա կայտռայցէ
մեք կայտռայցեմք
դուք կայտռայցէք
նոքա կայտռայցեն
Aoriste
ես կայտռացից
դու կայտռասցես
նա կայտռասցէ
մեք կայտռասցուք
դուք կայտռասջիք
նոքա կայտռասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կայտռար
դուք մի՛ կայտռայք
Impératif
դու կայտռա՛
դուք կայտռացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու կայտռասջի՛ր
դուք կայտռասջի՛ք