Փոխանակ գրելոյ Կանովբոս. բառ յն. գանօվօս, կամ գանօբօս. κάνωβος, κάνοπος canopus. Անուն մեծի աստեղ յաստեղատան արգոեան նաւու ընդ հարաւ, որ մեզ չերեւի. կոչեցեալ եւ Իպպոս, յն. ի՛բբօս, այսինքն ձի

Նաւելով առ միջերկրականն, զկաբանոս աստղ, որ իպպոս, ի նոցանէ երեւալ. (Խոր. աշխարհ.։)