pl. s.

bonds;
hand-cuffs, fetters, manacles;
rope, cord, string;
pass, defile;
censure, excommunication;
տուն —նաց, prison, jail, gaol;
ի կապանս արկանել, to fetter, to put in irons;
to imprison.

s.

δεσμός vinculum, ligamen πέδη compes, pedica. Կապ, մանաւանդ կաշկանդիչն եւ պատժականն. պարան. չուան. ոտնակապ. ձեռնակապ. շղթայ. իրօք կամ նմանութեամբ.

Հալեցան կապանքն ի բազկէ նորա։ Խզեցի զկապանս լծոյն ձերոյ։ Կապեցին կապանօք, եւ տարան ի բաբելոն։ Ի տանէ կապանաց։ Երկաթի կամ պղնձի կապանօք։ Ձգեցի զնոսա կապանօք սիրոյ իմոյ.եւ այլն։

Ի բանտս եւ ի կապանս։ Բանտ եւ կապանք. (Ագաթ.։)

Զոմանս ի կապանս ձգէր, զոմանս խեղդէր. (Ոսկիփոր.։)

Կապանք մեղաց։ Չար կապանաց մարդկան լուծիչ. (Ոսկ. յհ. Շար.։)

Ի ձմերային կապանացն լուծեալք. (Յճխ. ՟Ժ՟Ա։)

Ի կապանս մարմնոյս. (Լմբ. ժղ.։)

Վերստին կապէ յարութեամբ յիւրում ժամանակին անլուծանելի կապանօք. այսինքն զօդիւ, միաւորութեամբ. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ։)

ԿԱՊԱՆՔ (եկեղեցական), այսինքն Բանադրանք. նզովք.

Կապանք նզովիցն. (Կանոն.։)

Զպատիժս կապանաց հեղէ՛ք ի վերայ նորա. (Երզն. մտթ.։)

Գտանի եւ եզակի Կապան, իբր Կապ.

Սամետի, զոր կապան կոչէ. (Մխ. երեմ.։)

Աշխարհական սիրոյն կապան՝ խըզեալ սիրովն աննիւթական. (Շ. խոստ.։)

ԿԱՊԱՆ եւ ԿԱՊԱՆՔ, իբր կիրճ. տե՛ս ի վեր անդր։

Կապանք, որ է հոմանութեամբ լծեալ. զի է կապանք երկաթի եւ բանտից, եւ է կապանք քարեայ (այսինքն լերանց), որ ասի՝ կիրճս ճանապարհի. (Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կապանք
accusatif կապանս
génitif կապանաց
locatif կապանս
datif կապանաց
ablatif կապանաց
instrumental կապանաւք