s.

beheading, decapitation.

s.

Կառափնատելն, իլն.

Նայեցաւ յօրէնս, զի ասաց, եթէ կառափնատութիւն փոխանակ կառափնատութեան. այսինքն ակն ընդ ական եւ այլն. (Եփր. թագ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կառափնատութիւն կառափնատութիւնք
accusatif կառափնատութիւն կառափնատութիւնս
génitif կառափնատութեան կառափնատութեանց
locatif կառափնատութեան կառափնատութիւնս
datif կառափնատութեան կառափնատութեանց
ablatif կառափնատութենէ կառափնատութեանց
instrumental կառափնատութեամբ կառափնատութեամբք