cf. ԿԱՐԾԻՔ.

Որ յաղագս ներհականացն ունին կարծելութիւնս. (Անյաղթ պերիարմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կարծելութիւն կարծելութիւնք
accusatif կարծելութիւն կարծելութիւնս
génitif կարծելութեան կարծելութեանց
locatif կարծելութեան կարծելութիւնս
datif կարծելութեան կարծելութեանց
ablatif կարծելութենէ կարծելութեանց
instrumental կարծելութեամբ կարծելութեամբք