չ.

ԿԱՐԿԱՓԱՆԱԼ ԿԱՐԿԱՓԵՄ. Կարկեալ եւ կափուցեալ բերանով մռնչել, մրմռալ. սպառնալեօք ի վերայ յարձակիլ.

Բերանս արագացեալ՝ կայ կարկափացեալ. (Բենիկ.։)

Ի կարկափելոյ բերանոյ նոցա, եւ ի ի կրճատելոյ ժանեացն. (Վրդն. աւետար.։)

Գազանաբար կարկափեն ի վերայ նորա։ Կարկափէին որպէս գազանք սուսերօք ի մարմինս նորա. (Մեսր. երէց.։)