adj. s.

Հիւսեալն ի կեմոյ. պրտուեղէն. պարիխ. խսիր. հասըր.

Էած զդուռն խղին, եւ այնչափ արտասուօք աղօթեաց, մինչ կեմեղէնն լուացաւ յարտասուացն. տպ. շեմեղէն. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կեմեղէն կեմեղէնք
accusatif կեմեղէն կեմեղէնս
génitif կեմեղինի կեմեղինաց
locatif կեմեղինի կեմեղէնս
datif կեմեղինի կեմեղինաց
ablatif կեմեղինէ կեմեղինաց
instrumental կեմեղինաւ կեմեղինաւք