vn.

to revive, to live again, to come to life again, to be resuscitated;

fig.

to brighten up, to become animated, to glow.

չ.

ἁναβιόω, ἁναζάω revivisco, ad vitam redeo ζωοποιέομαι vivificor ἁνασφάλλω, ἁνίσταμαι resurgo. Դառնալ ի կենդանութիւն. վերստին կենդանի լինել. նորոգիլ, յառնել մեռելոց, կամ վերականգնիլ. ողջննալ. (Գ. Թագ. ՟Ժ՟Է. 22։ Եզեկ. ՟Ժ՟Զ. 6. 22։ Հռ. ՟Է. 9. ՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Է. 22. 36։)

Մեռեալդ ի ձեռն մեռելոյս կենդանանայք. (Ագաթ.։)

Ընդ որում մեք մեռանիմք, ընդ նմին եւ կենդանանամք. (Եղիշ. ՟Է։)

Կենդանանայ յանդ երանութիւնս. (Յհ. կթ.։)

Կենդանանամք զանմահ կենդանութիւն. (Խոսր.։)

Մահացայ կենացն, եւ կենդանացայ կորստեանն. (Նար.։ անսովոր է գրեալն. Պրպմ. ձձ. ՟Լ՟Ա.)

Մարգոյն ուրեմն բնութեանպարտ էր վերստին կենդանանիլ առ առաջինն. (տպ. կանգնիլ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կենդանանամ
դու կենդանանաս
նա կենդանանայ
մեք կենդանանամք
դուք կենդանանայք
նոքա կենդանանան
Imparfait
ես կենդանանայի
դու կենդանանայիր
նա կենդանանայր
մեք կենդանանայաք
դուք կենդանանայիք
նոքա կենդանանային
Aoriste
ես կենդանացայ
դու կենդանացար
նա կենդանացաւ
մեք կենդանացաք
դուք կենդանացայք
նոքա կենդանացան
Subjonctif
Présent
ես կենդանանայցեմ
դու կենդանանայցես
նա կենդանանայցէ
մեք կենդանանայցեմք
դուք կենդանանայցէք
նոքա կենդանանայցեն
Aoriste
ես կենդանացայց
դու կենդանասցիս
նա կենդանասցի
մեք կենդանասցուք
դուք կենդանասջիք
նոքա կենդանասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կենդանանար
դուք մի՛ կենդանանայք
Impératif
դու կենդանացի՛ր
դուք կենդանացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կենդանասջի՛ր
դուք կենդանասջի՛ք