ԿԵՆԴԱՆԱՏՆԿԻԼ. ζωοφυτέω vivos surculos edo. Իբրեւ կենդանի տունկ արմատանալ. բուսանել. սերիլ.

Պատճառս ասելով գոլ զաստուածութիւն՝ միա՛յն բարեաց. որք եւ միայն կենդանատնկիլ բարւոք է. (Փիլ. լին. ՟Ա. 78։)

Ածս որթոյ գտանել կենդանատնկեալս. (Փիլ. լին.։)