s.

life, vitality;
vivacity, animation, liveliness, spright-liness;
freshness, bloom;
health;
կրել զ—, to live, to breathe, to be living;
ի կենդանութենէ արկանել, to deprive of life, to put to death, to kill;
ի կենդանութեան իւրում;
in his lifetime, during his life;
ի — ձեր, your health !

s.

ζωή vita, salus. Կենդանի գոլն. կեալն. կեանք. ողջութիւն, կեանք.

ոչ հասեն ի տարեկանս կենդանութեան։ Խաղ համարեցան զկենդանութիւն մեր։ Կարդաց զտէր կենդանութեան զոգւոց եւ զմարմնոց.եւ այլն։

Ջրոց կենդանութեան. ըստ յն. կենդանի ջրոյ։

Կենդանութեամբ իւրով ախտին ցաւոց զանդամսն ի միմեանց յօշել. (՟Բ. Մակ. ՟Թ. 9. իբր մ. կենդանւոյն։)

Ի կենդանութենէ արկանել. իբր զրկել ի կենաց, սպանանել. Ե(ւս. քր. ՟Ա։)

Զորս ի կենդանութեան իւրում աբրահամ մեկնեաց յիսահակայ. (Խոր. ՟Բ. 65։)

Զկենդանութիւնս մեր խաղաղացո՛. կամ զկեանս մեր խաղաղաց՛. (Ժմ.։ եւ Շար.։)

Բառնային զկենդանութիւնս նոցա. (Ղեւոնդ.։)

(Նար. ՟Ժ՟Ա.)

Զի՞նչ քան զմեռելութիւն քառօրեայ դիոյ առկենդանութիւն մեզ անյուսագոյն. իմա՛, ի կենդանացուցանել, կամ ի կենդանանալ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կենդանութիւն կենդանութիւնք
accusatif կենդանութիւն կենդանութիւնս
génitif կենդանութեան կենդանութեանց
locatif կենդանութեան կենդանութիւնս
datif կենդանութեան կենդանութեանց
ablatif կենդանութենէ կենդանութեանց
instrumental կենդանութեամբ կենդանութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բարեկենդանութիւն, ութեան

Voir tout